Проф. Даниел Вълчев стартира Здравен барометър – нова гражданска инициатива

Здравен барометър – нова гражданска инициатива насочена към наблюдение, анализ и оценка на състоянието, ефективността, устойчивостта и развитието на системата на здравеопазване в България, стартира проф. Даниел Вълчев.

Проф. Даниел Вълчев заедно с проф. Тодор Кантарджиев ще очертаят основните групи индикатори, използваната методология, потенциалните източници на информация и периодичността на публичните представяния на инициативата. „Опитът, натрупан при подготовката на Юридически барометър, ни дава самочувствието да стартираме новата инициатива Здравен барометър, насочена към наблюдение, анализ и оценка на състоянието, ефективността, устойчивостта и развитието на системата на здравеопазване в България на основата на преимуществено количествени показатели. Доколкото развитието на здравната система е функция и на доверието на обществото към нея, анализът ще включва и периодично проучване на общественото мнение”, споделя проф. Даниел Вълчев за инициативата, който е и ръководител на проекта.

„Проектът ще се осъществява от подвижен екип от здравни експерти, юристи и икономисти с опит в управлението, разработването на политики и подготовката на проекти на закони и други нормативни актове. Методологията на изследването ще включва система от обективни индикатори, изследващи различни аспекти на системата на здравеопазването, които биха позволили да се правят обективни изводи и да се избегне често открояващата се склонност за произволни ценностни съждения и преднамерени политически оценки”, допълва още той.

Освен количествен анализ на основните показатели изследването ще поставя акцент и върху значими проблеми, свързани със здравната политика, като не само дефинира основните предизвикателства и проблеми, но и предлага конкретни решения. Ще бъде предлаган и анализ на основни нормотворчески инициативи в областта на здравеопазването. Наред с това, Здравен барометър ще отделя специално внимание и ще популяризира добрите примери и добрите практики в здравеопазването, споделят още организаторите.

Първоначалният поглед на Здравен барометър върху системата на здравеопазването показва, че това е една от големите и тежки публични системи, управлението на която поставя редица предизвикателства – много на брой институции с комплексен правен статут, които не се намират в йерархична зависимост; сложна система за финансиране; влияние на редица фактори, които са външни за системата; традиционно високи очакванията и ниско ниво на доверие на обществото и др.

Съществува относителен консенсус, че системата се нуждае от реформи, които обаче, за да бъдат правилно насочени с оглед постигане на големите цели пред здравната система, следва разработваните политики да се основават на анализ на данните и доказателства. Въпреки че реално съществува разнообразна статистическа информация за здравеопазването, тя се характеризира с няколко недостатъка:

1. Тя е разпръсната (отсъства единна информационна система), а съществуващите бази данни акцентират върху различни индикатори, което прави трудно търсенето, систематизирането и сравнението на данните. По-голяма част от достъпната информация е на чужд език.

2. Не всички данни са публично достъпни – част от статистическата информация е със служебен, неотворен достъп.

3. Обичайно информацията се събира и обобщава на годишна база, но често публикуването е със сериозно закъснение.

4. Липсва публично достъпен анализ на данните.

Това споделят още за инициативата организаторите на Здравен барометър.

Поканени да присъстват на събитието са представители на ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ в Народното събрание, МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКАТА, НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР”, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, РЕКТОРИ и ДЕКАНИ на МУ, БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ, НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ, НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ и др.

Повече от 10 години екипът на Центъра за правни инициативи извършва наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България, които два пъти годишно представя публично в рамките на инициативата Юридически барометър. Вярваме, че за този период Юридически барометър се утвърди не само като авторитетен източник на информация, данни и анализи по значими правни проблеми, но и като форум, на който представители на различни държавни органи, на академичната общност и на гражданското общество свободно и публично обсъждат теми и обменят размисли и възгледи по важни въпроси за развитието на правния ред в България. Наред с това, Юридически барометър служи и като средство за позитивен граждански натиск върху институциите и по този начин дава тласък за осъществяването на реформите в публичния сектор.